Logo BPP

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Produkce BPP s.r.o. (dále jen „Společnost“), je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, dále též jen jako „GDPR“) správcem Vašich osobních údajů, které jste jí o sobě sdělili či které o Vás získala v souvislosti se svou činností. Tímto dokumentem Vás Společnost informuje o tom, jakým způsobem s těmito údaji nakládá.

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:

I.
Základní údaje o Společnosti

Název: Produkce BPP s.r.o.

IČ: 050 88 461

Sídlo: Lípa č.p. 317, 763 11 Lípa

Kontaktní osoba: Bořek Procházka, jednatel

Email: prochazka@bpp.cz

WWW: https://www.bpp.cz/

II.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů Společnost nemá, neboť právními předpisy není v jejím případě vyžadován.

III.
Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje Společnost zpracovává zejména pro tyto účely:

IV.
Rozsah zpracovaných osobních údajů

Společnost je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje, a to dle účelu zpracování:

Kategorie údajů

Účely zpracování

Jméno a příjmení, akademický titul

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Kontaktní adresa, název pracoviště

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

E-mailová adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Číslo účtu a jiné transakční údaje

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

IČ, DIČ

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

Medicínský obor zájmu klienta, údaje o minulé účasti klienta na správcem pořádaných akcích

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů

V.
Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování), a to prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Společnosti anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

VI.
Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje Společnost zpřístupňuje pouze svým oprávněným zaměstnancům či jednotlivým důkladně prověřeným zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností (kupř. poskytovatelům tiskařských, IT nebo právních služeb), případně dalším správcům (kupř. příslušným orgánům profesní samosprávy, poskytovatelům ubytovacích služeb), vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

V případě Vaší aktivní účasti (kupř. vystoupení, přednášky) na akci pořádané nebo organizované Společností, součástí jejíhož výstupu bude i sborník abstrakt nebo obdobný písemný výstup, mohou být na Vaši žádost Vaše osobní údaje (zpravidla jméno, příjmení, akademické tituly a název pracoviště) v tomto výstupu uvedeny a spolu s ním zveřejněny. O rozsahu těchto údajů a způsobu jejich uveřejnění s daným výstupem budete informováni v souvislosti s možností podat žádost dle předchozí věty.

Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

VII.
Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Společnosti a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Společností, popř. jiné údaje, které Společnost obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Společnost za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Společnost bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

VIII.
Doba zpracování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Společnosti ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány dle účelu jejich zpracování po níže uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu a do konce 10. kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo ke skončení poskytování smluvního plnění správcem

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy*

Ochrana oprávněného zájmu správce nebo třetích osob

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

* Společnost je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

IX.
Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte níže uvedená práva, která vůči Společnosti můžete uplatnit:

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Společnost oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu Vás bude informovat.

X.
Právo vznést námitku

XI.
Aktualizace